Index

Address: Room 1404, Xiaoshan Higher Educational Zone

Tourism College of Zhejiang

Xiaoshan, Hangzhou 311231

Phone/Fax: +86-571-83893283

E-mail:TCZJFAO@tourzj.edu.cn

Website: https://www.tourzj.edu.cn/

Contact Person: XU XU